Число на името

Всички неща могат да бъдат представени във вид на чис­ла“ с тази проста формула гръцкият философ Питагор е оп­ределил същността на дългогодишните си изследвания. Зад всяко число се крие тайна, с помощта на числа може да се зашифрова мъдростта на всичко, което съществува в света. Ка­то числа може да се представи всеки предмет или явление. И всяка буква (във всеки един език, във всяка една азбука) има своя числов код. Да се опитаме да го разгадаем и с негова по­мощ да разберем числовото значение на своето име.

Пред вас има таблица. В нея на всяка буква съответства оп­ределено число. За да определите числото на дадено име, тряб­ва просто да съберете цифровите еквиваленти на буквите, ко­ито съставят името и фамилията на съответния човек. Чрез събиране на цифрите от получената сума тя се свежда до еле­ментарно число от 1 до 9, което в нумeрологията се нарича вибриращо число на името. Неговото значение помага да се разкрият по-пълно загадките на човешката психика.

Числото на името е израз на развитата човешка личност и ключ към нейните стремежи или постижения. То трябва или да се съчетава с числото на рождената дата, или да се приспо­собява към него. Когато знае числото на името си, човек може самостоятелно да прецени собствените си природни наклон­ности и външните влияния, което в крайна сметка ще му поз­воли възможно най-пълно да използва силните си страни и да отслаби въздействието на негативните.

Руски език

1 – А И С Ъ
2 – Б Й Т ы
3 – В К У Ь
4 – Г Л Ф Э
5 – Д М Х Ю
6 – Е Н Ц Я
7 – Е О Ч
8 – Ж П Ш
9 – З Р Щ

Български език

1 – А Й Т Ъ
2 – Б К У Ю
3 – В Л Ф Я
4 – Г М Х
5 – Д Н Ц
6 – Е О Ч
7 – Ж П Ш
8 – З Р Щ
9 – И С Ь

Пример: име и фамилия Иван Петров (от руски език). Събираме

1+3+1+6+8+6+2+9+7+3=46, 4+6=10, 1+0=1

Така че числовото значение на пълното име Иван Петров (от руски език) е равно на 1.

Внимание! За българските имена да се използва нумерологичната таблица на българският език!

Тази проста сметка дава възможност да опознаете самия се­бе си, да сравните какви хора си подхождат, а кои влизат в противоречие един с друг. По възприетата в нумeрологията традиция на всяко число съответства вибрацията на опреде­лена планета, чието влияние се разкрива от магията на чис­лата.

1 – Слънце;
2 – Луна;
3 – Марс;
4 – Меркурий;
5 – Юпитер;
6 – Венера;
7 – Сатурн; 8-Уран;
9 – Нептун;
11 – Прозерпина;
22 – Вулкан.

Число на името 1

Числото 1 символизира началото на всички начала, на не­го се опира единството на Вселената.

Хората на Слънцето са лидери, силни личности, които ни­кога не остават в сянка. Това е числото на човек, който е пълен с енергия и желание да действа, на човек увличащ се, импулсивен, делови. Успехът го съпътства в ситуации, които изис­кват незабавно да се вземе решение. Присъщи са му велико­душие, стремеж към новото, физическа и духовна сила, стремеж към власт, инициативност, практичност, чувство за отговорност и справедливост. Рискованите мероприятия и заниманията с бизнес не са най-добрият начин да се реали­зира богатият вътрешен потенциал на хората, които имат чис­ло на името 1. С „единицата“ се асоциират смелост и настой­чивост, увереност в собствените сили и възможности. Но натурата на тези хора е по-скоро подражателна, отколкото творческа. Те лесно печелят пари и също толкова лесно ги хар­чат. Би трябвало да избягват прибързаните решения.

Число на името 2

Символизира променлив емоционален характер, творчес­ка надареност и вътрешно безпокойство, което може да пре­сне в неувереност в самия себе си или във фанатична пре­даност на дадена идея.

Хората на Луната се приспособяват лесно към обстоятелс­твата и заобикалящите ги хора. Те постигат целите си, като заобикалят препятствията и интуитивно избират линията на най-малко съпротивление. За тях са свойствени резки про­мени в настроенията. Те са къщовници, настроени за семе­ен живот, верни, чувствителни, никога не рискуват. Неза­висимо от дружелюбието си, често се стараят да се скрият от суровата действителност в света на фантазиите си. Именно затова сред тях често се срещат хора с творчески професии. Хората, които имат число на името 2, се характеризират с чув­ство за отговорност, стремеж към независимост. Когато осъ­ществяват замислите си, те винаги действат дипломатично и премерено, без Да позволяват на околните да ги „притискат“ и да ги принуждават да правят нещо, което не им допада. Такива хора трябва да престанат да се тревожат за дребо­лии, да избягват конфликти и караници, да не си създават врагове. Съвместната работа с приятелите и колегите ще им донесе успех.

Число на името 3

Символизира разностранна, весела и непосредствена на­тура, способност да се отдаде изцяло на занимания с наука, изкуство, спорт с една дума, на всичко, което служи за отдуш­ник на човека във всекидневния му живот.

Хората на Юпитер като цяло са оптимисти, те са настрое­ни положително към себе си и околните, познават отлично силните и слабите си страни и умеят да правят благоприятно впечатление. Дарявайки околните с любовта си, те очакват в отговор уважение. Не хабят сили за дреболии, избягват слож­ните ситуации и конфликтите, обичат да покровителстват слабите, да дават съвети. Изпълнени са чувство за отговор­ност, със стремеж към самоусъвършенстване, но понякога не им достига решителност. В стремежа си към набелязаната цел винаги действат открито, избягват интригите и заобиколните пътища. Често намират мястото си в медицината, в сферата на киното и театъра.

Число на името 4

Символизира надеждност и стабилност, добросъвестност и твърдост при отстояване на собственото мнение.

Хората на Уран се стремят да получат признание от прия­телите и колегите си. Успехът несъмнено ще ги съпътства, ако си изберат професия в областта на науката и техниката. Това са хора своенравни, вътрешно независими, упорити, с нес­тандартно мислене, които не живеят по общоприетите пра­вила. При тях е ярко изразен стремежът към социални ре­форми. Те рядко са самотни, за тях е важно винаги да са зао­биколени с много приятели, с които да могат да обсъдят ня­какъв проблем, да поспорят или просто да си поговорят. В компанията се ползват с авторитет, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата. Хората с число на името 4 са подвижни, много добросъвестни в работата си, малко са нервозни, притежават отлична памети добри организаторс­ки способности.

Не губят самообладание в екстремални ситуации, в трудни условия, когато качествата на техния характер и личност се разкриват от най-добрата им страна.

Число на името 5

Показва духовна свобода и независимост в действията. Меркурий дарява хората с жив и находчив ум. Те ценят мно­го повече придобития и натрупан опит, отколкото съветите, дадени отстрани. Проявяват инициатива във всичко, във вся­ко нещо намират рационално зърно, стремят се да опитат си­лите си в редки професии. Стремителни и мобилни са: мис­лят бързо, бързо вземат решения, бързо преминават от думи към дела. Обзети са от жажда за знания, притежават остър критичен ум, находчивост, но не са способни на рутинен, еднообразен труд, от неуспехите бързо изпадат в униние. Вро­деното им обаяние ги прави душа на компанията, а ярката им индивидуалност може да ги издигне до върховете на по­пулярността.

Най-много обичат пътешествията и приключенията. Не са много къщовни и практични. Числото 5 често говори за фи­лософска нагласа на ума, а понякога и за лекомисленост и без­разборност във връзките.

Число на името 6

Символизира развито чувство за прекрасното, предпри­емчивост, доброта, отзивчивост.

Хората на Венера излъчват чувственост, всички те са увле­чени и увличащи се натури, за всички тях е изключително важно да обичат и да бъдат обичани. Впрочем, неподражаемото им очарование и откритост им позволяват да заобика­лят всички подводни камъни в живота. Работят с успех в тези сфери, където се налага да общуват с хора. Природните дадености им дават възможност да станат политически дейци или високопоставени държавни служители, но при условие, че ду­мите им не се разминават с делата. Те бързо усвояват исти­ната, че честността е по-плодотворна от честолюбието, че бла­городните постъпки по-сигурно помагат за постигане на це­лите, отколкото радикалните методи.

Те трябва да бъдат внимателни при боравенето с пари, в противен случай рискуват да претърпят големи загуби. За щастие рядко изпитват финансови затруднения. Външно то­ва са много привлекателни, живи и непосредствени хора. Понякога им е свойствено известно високомерие и прекале­на загриженост за външния им вид.

Число на името 7

Символизира впечатлителност, съзерцателност, фина ду­шевна структура. Хората, които се намират под покровител­ството на Сатурн, трябва да насочат таланта си към сферата на точните науки, философията, психологията, педагогика­та. Ако са решили да се занимават с комерсиална дейност, трябва да си осигурят подкрепата на надеждни и грамотни партньори. Но с каквото и да се занимават, успехът им във всяка една дейност зависи в голяма степен от задълбочения анализ на резултатите от вече постигнатото и от реалното пла­ниране на бъдещето. Свойственото им философско отноше­ние към живота може да се изрази в религиозност или увле­чение по езотеричните науки. Те се отличават с отстъпчив характер, никога не отказват на хората помощ, ако нещо за от тях. Често страдат от нестабилното си финансово положение, парите буквално се топят в ръцете им, на всичко отгоре склонността им към хазартни игри не е съчетана с къс­мет на игралната маса.

Често дават великолепни идеи, но рядко довеждат замис­леното докрай. Трудно вземат решения. Това са изтънчени, чувствителни натури, милосърдни и отзивчиви реагиращи на настроението на околните. Не приемат конфликтите и скандалите.

Число на името 8

Символизира предприемчивост, педантичност, постоян­ство в навиците и увлеченията, уважение към законите и реда, установен в обществото. Уран благоприятства дейност­та в сферата на голямата политика и едрия бизнес, предве­щавайки обществено признание и материални блага. Тези хо­ра не обичат нищо повърхностно и временно, като предпо­читат ред и стабилност във всичко. Те не обичат да зависят от други хора, постигат всичко със собствени сили. Стремежът към материално благополучие често става основна движеща сила в живота им. След като завършат успешно една работа, тези хора веднага се заемат със следващата. За тях са харак­терни инат, трезв поглед за нещата, рационален ум. Те са благоразумни, предпазливи, точни и методични. Много са трудолюбиви и настойчиви при постигане на целите си. След като се научат да разпределят правилно работата между под­чинените и сътрудниците си, оставяйки за себе си само въп­росите на общото ръководство, те са способни да достигнат големи висоти.

Число на името 9

Символизира безкористност, наивност, откритост. Хората, намиращи се под покровителството на Нептун, са способни се отдадат напълно на високата цел, която са си поставили. Жизненото им призвание е да бъдат духовни лидери, опора и подкрепа за онези, които не са в състояние сами да противостоят на ударите на съдбата. Тези, за които число на името е станала „девятката“, винаги се притичат на помощ при първото повик­ване. Те се ползват със заслужен авторитет, но след като станат общопризнати лидери, трябва да се ръководят от справедли­востта и да не отстъпват от провъзгласените си идеи. Не бива да стават дребнави, да прибягват към непочтени действия или несвойствено за тях поведение, за да не загубят предаността и уважението, които са си извоювали. Не бива да искат за себе си повече от това, което им се полага, и да изискват от другите неща, на които те не са способни. След като се избавят от горделивостта, егоизма, самочувствието и високомерието си и се научат да признават достойнството и правата на другите хора, те ще постигнат много.

Число на името 11

Придава решителност, сила и оптимизъм, здрав смисъл, обстоятелност, което помага на човека да се издигне наисти­на до вдъхновени висоти. Но съществува опасност прекомер­ната предпазливост или самолюбуване на числото 2 отново да разруши активността на числото 11 и тогава ще се наложи всичко да се започне отначало.

Число на името 22

Поради сили колебания между ексцентричността и гениалността. Притежавайки талант на изобретател или изследовател, даденият човек ще се обръща и към сферата на тайното, непознатото, към още неизследваното и необяснимото.

Оригиналната статия намерих на адрес http://www.chudesa.net/?p=statia&statiaid=3898

Advertisements
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.

Коментирайте, о, братя

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s